jobland.pl
Oferty Jak działa Jobland Zasady pracy Najczęściej zadawane pytania
   
Forum O firmie Partnerzy Media o nas Kontakt
 
 
Portal pracy za granicą Portal pracy za granicą
Portal pracy za granicą
Mapa serwisu
Strona główna
 
 
Jobland    Aktualności
Mapa strony i wyszukiwanie
 
 


 
 

Praca i zasiłki dla bezrobotnych w UE (2)

<<< POPRZEDNIA CZĘŚĆ

 

Zawsze licz się, choć to trudne, z możliwością utraty pracy za granicą. Byś nie był wtedy bezradny i nie został bez środków

do życia, pamiętaj o kilku zasadach. Spełnij wymagane warunki, by pobierać zasiłek.

 

Warunek pierwszy: Bądź zarejestrowany co najmniej 4 tygodnie w powiatowym urzędzie pracy. Urząd może w wyjątkowych

wypadkach skrócić ten okres – jeśli np. zabierasz ze sobą całą rodzinę!

 

Warunek drugi: Z wojewódzkiego urzędu pracy zabierz formularze, które wymieniliśmy na str. 38. Musisz je mieć w momencie wyjazdu.

 

Warunek trzeci: Jeśli chcesz szukać pracy w kilku krajach unijnych, musisz przed wyjazdem, wtedy gdy występujesz o formularze

w wojewódzkim urzędzie pracy, podać możliwie najdokładniej daty przyjazdu do każdego z tych krajów. Wtedy wojewódzki urząd pracy wyda ci formularze oddzielnie dla każdego z nich. Wszystko to oznacza, że musisz zaplanować swój wyjazd ze sporym

wyprzedzeniem, jeśli nie chcesz potem mieć problemów z zasiłkiem.

 

Warunek czwarty: Musisz być bezrobotny! Jeżeli znajdziesz pracę po wyjeździe – zasiłek ci się nie należy!

 

Warunek piąty: Musisz wykazać się przed urzędem pracy kraju, do którego wyjechałeś, że aktywnie poszukujesz pracy, a więc np.

stawiać się na każde jego wezwanie, zdawać relację, gdzie szukałeś pracy, jakie rozmowy prowadziłeś. W każdym kraju unijnym taka „gotowość” jest jednym z warunków uzyskania zasiłku.

 

Jeśli wyjechałeś z kraju, a masz status osoby bez pracy z prawem do zasiłki, to powiatowy urząd pracy będzie przekazywał twoje zasiłki – wyliczone w Polsce, lecz w walucie kraju, w którym przebywasz, transferem na podstawie  wcześniejszej decyzji marszałka województwa. Nie martw się też tym, że stracisz prawo do zasiłku, bo nie zgłaszasz się do swojego urzędu pracy w Polsce. O chęci wyjazdu zawiadomiłeś przecież WUP, dopełniłeś wszystkich formalności. Więc nawet jeśli zgodnie z polskim prawem nie zgłaszasz  się w macierzystym urzędzie pracy, a więc nie wykazujesz wymaganej „gotowości do podjęcia zatrudnienia”, ponieważ wyjechałeś - nie tracisz statusu bezrobotnego i prawa do świadczenia.

 

U W A G A !

Gdy stracisz pracę np. w Szwecji, twoje prawo do zasiłku i jego wysokość zostanie określone według prawa szwedzkiego, a więc według ustawodawstwa kraju w którym ostatnio byłeś zatrudniony. Dlaczego? W prawie unijnym obowiązuje zasada lex loci laboris. Oznacza to, że jeśli pracujesz jako pracownik najemny lub na własny rachunek na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podlegasz wyłącznie ustawodawstwu tego państwa, w którym jesteś zatrudniony, nawet jeżeli na stałe mieszkasz w Polsce lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który cię zatrudnia, ma swoją siedzibę w Polsce.

 

P R Z Y K Ł A D :

Pani Nowak pracowała i była ubezpieczona w Polsce przez półtora roku. Straciła pracę, wyjechała do Szwecji i zatrudniła się jako sprzątaczka w dużej firmie. Niestety, straciła pracę po pół roku. Choć jest obywatelką polską i na stałe mieszka w Polsce, podlega ustawodawstwu państwa, w którym ostatnio pracowała i straciła posadę. Wysokość zasiłku zostanie jej wyliczona według przepisów szwedzkich.

 

U W A G A !

Jeśli stracisz pracę w jednym kraju UE, a nie podejmiesz pracy na terytorium innego państwa – obowiązuje cię ustawodawstwo państwa ostatniego zatrudnienia bez względu na to, jaki okres upłynął od utraty pracy. To przepisy

tego państwa decydują, czy masz prawo do zasiłku i w jakiej wysokości.

 

Wyjątek od reguły miejsca pracy stanowią m.in.:

• osoby delegowane – podlegają one ustawodawstwu państwa, w którym jest siedziba firmy delegującej, a nie państwa, w którym pracują, (o pracownikach delegowanych powiemy obszerniej na 35 str. poradnika),

 

• osoby, które prowadzą działalność na własny rachunek na terytorium przynajmniej dwóch państw – są objęte ustawodawstwem państwa zamieszkania, jeśli wykonują tam część pracy. Jeśli taka osoba nie mieszka w żadnym z państw, w którym pracuje, podlega ustawodawstwu tego państwa, w którym wykonuje większość pracy.

 

P R Z Y K Ł A D :

 

Pan Jerczyk ma własną firmę w Krakowie. Pracuje jednak w Czechach i na Słowacji. Większość jego klientów – to Czesi, z nimi robi większość interesów, a na Słowacji dopiero rozpoczyna działalność handlową. W tej sytuacji pan Jerczyk podlega prawu czeskiemu.

 

• marynarze – podlegają przepisom kraju, pod którego banderą pływają.

 

P R Z Y K Ł A D :

Pan Nowak jest marynarzem. Mieszka w Szczecinie, lecz pływa na statkach niemieckich. Gdyby pan Nowak stracił pracę – zasiłek wyliczy mu i wypłaci niemiecki urząd pracy. Gdyby natomiast pływał pod banderą polską – wtedy zasiłek wypłacałby mu według polskich przepisów polski urząd pracy.

 

7. Zsumują ci każdy dzień pracy

 

Straciłeś w Polsce pracę, chcesz poszukać zajęcia w innym kraju, ale nie wiesz, czy go znajdziesz i boisz się, że stracisz prawo do świadczeń w wypadku bezrobocia? Nie obawiaj się! Zgodnie z prawem unijnym obowiązuje zasada sumowania

okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia. Prawo sumowania to bardzo ważna zasada, bo zdarza się, że stracisz pracę za granicą. I wówczas może okazać się, że masz za krótki staż w Polsce, by dostać zasiłek, nie wypracowałeś go też za granicą. Zsumowanie obu tych czasów pracy da ci prawo do świadczenia. Oznacza to, że do czasu uprawniającego do zasiłku zalicza się także okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia w państwach należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w krajach, z którymi Unia ma umowy o swobodnym przepływie siły roboczej.

 

Co to są za okresy?

Okres ubezpieczenia to czas, kiedy opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia z tytułu bezrobocia (w Polsce – na Fundusz Pracy). Dotyczy to także tzw. okresów nieskładkowych (w Polsce to np. studia). Przypomnijmy, że w Polsce pracodawcy odprowadzają do ZUS składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 proc. podstawy wymiaru składki na emeryturę lub rentę za: pracowników, pracujących na umowę zlecenie i agencyjną, pracujących chałupniczo. Prowadzący działalność gospodarczą opłacają je sami. Okres zatrudnienia – to twój udokumentowany, np. umowami o pracę, staż pracy. Nie we wszystkich krajach istnieje wymóg opłacania składek na ubezpieczenie od bezrobocia, wystarczy do prawa do

zasiłku odpowiedni okres zatrudnienia.

 

P R Z Y K Ł A D :

Pani Kowalska, bezrobotna, wyjechała szukać pracy do Szwecji. W Polsce przepracowała 6 miesięcy (zbyt krótko, by mieć prawo do zasiłku polskiego). W Szwecji przepracowała 5 miesięcy (także zbyt krótko, by mieć prawo do zasiłku szwedzkiego), lecz została zwolniona. Pani Kowalskiej zostały zsumowane okresy zatrudnienia w Polsce i Szwecji, więc dostała zasiłek.

 

U W A G A !

Sumowaniu podlegają wyłącznie okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia w ramach stosunku pracy, czyli umowy o pracę. Zasada ta nie dotyczy więc osób pracujących na własny rachunek!

 

P R Z Y K Ł A D :

Pan Nowak przepracował w Polsce pół roku, niestety został zwolniony. Wyjechał do Niemiec i tam otworzył własną firmę budowlaną. Niestety, musiał ją zamknąć. Czy panu Nowakowi należy się zasiłek? Niestety, nie. W Polsce pracował za krótko, a okres działalności gospodarczej w Niemczech nie może być doliczony do stażu pracy, bo sumuje się tylko staż

w ramach umowy o pracę. Instytucja właściwa państwa (przypomnijmy – w Polsce to wojewódzki urząd pracy), w którym pracownik ubiega się o przyznanie świadczenia z tytułu bezrobocia, ma obowiązek uwzględniać również okresy zatrudnienia

lub ubezpieczenia w innych krajach unijnych, w których poprzednio pracował po to, by miał naliczony odpowiedni staż. I właśnie po to by potwierdzić kiedy, gdzie i ile pracowaliśmy, wymyślono specjalne druki. Okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia potwierdzane są na formularzu E 301 (jego opis na str. 38). Jest on niezbędny, by można było sumować wszystkie tygodnie i miesiące, które przepracowałeś oraz byłeś ubezpieczony w Polsce lub którymś z krajów unijnych. W każdym kraju ten formularz wygląda tak samo, choć pisany jest   różnych językach.

 

Formularz E 301 wystawiany jest przez instytucję właściwą do spraw zatrudnienia państwa, w którym osoba bezrobotna była wcześniej zatrudniona i ubezpieczona. W Polsce formularz E 301 wystawia wojewódzki urząd pracy. Formularz przekazywany jest osobie bezrobotnej lub przesyłany do instytucji właściwej państwa, w którym bezrobotny szuka pracy.

Jeśli będziesz go szukał w innym kraju, dowiedz się jaka instytucja pełni funkcję instytucji właściwej. O co masz pytać?:

• o urząd, w którym bezrobotny składa wniosek o przyznanie lub kontynuowanie wypłacania zasiłku dla bezrobotnych,

• o instytucję, od której bezrobotny ma prawo uzyskać świadczenia lub miałby takie prawo, gdyby on lub jego rodzina mieszkali

na terytorium państwa Unii Europejskiej, gdzie znajduje się ta instytucja,

• instytucję, określoną przez właściwą władzę danego państwa członkowskiego (w Polsce władzą właściwą jest minister polityki

społecznej).

 

8. Jak wyliczą ci zasiłek za granicą?

 

Państwa Unii Europejskiej bardzo różnie wyliczają wysokość zasiłku. (Zawsze robią to na podstawie udokumentowanego stażu). Zasady obliczania można podzielić na dwie grupy:

• bezrobotny dostaje świadczenie w stałej wysokości, bez względu na to, ile ostatnio zarabiał (tak jest np. w Wielkiej Brytanii i w Polsce, gdzie zarobki nie mają wpływu na wysokość zasiłku). O kwocie decyduje prawo kraju, na którego koszt będzie wypłacane świadczenie,

• wysokość zasiłku jest zmienna, wylicza się je od wysokości ostatnich zarobków. Tak jest np. w Niemczech. I wówczas:

1. jeśli pracowałeś dłużej niż 4 tygodnie, zasiłek będzie równy ostatniemu wynagrodzeniu,

2. jeśli pracowałeś krócej niż 4 tygodnie – obliczy się zasiłek od pensji na tym stanowisku w kraju stałego pobytu, a więc w twoim wypadku – w Polsce, albo

3. podstawą wyliczenia będzie średnie wynagrodzenie dla takiego zatrudnienia, jakie wykonywałeś w regionie zamieszkania – w twoim przypadku w Polsce.

 

9. Gdy jesteś pracownikiem przygranicznym, sezonowym lub oddelegowanym

 

Pracownik przygraniczny to osoba zatrudniona lub pracująca na własny rachunek w którymś z państw członkowskich, lecz mieszkająca na stałe w innym państwie i powracająca do niego co najmniej raz w tygodniu. Zasada przyznawania świadczeń z tytułu bezrobocia pracownikom przygranicznym została określona w art. 71 Rozporządzenia 1408/71

 

U W A G A !

Jeżeli wyjeżdżasz do innego kraju w poszukiwaniu pracy, osiedlasz się tam i pracujesz – nie masz statusu pracownika przygranicznego. Podstawowa różnica pomiędzy pracownikiem przygranicznym a pozostałymi polega na tym, że ten pierwszy otrzymuje świadczenia w państwie, gdzie mieszka na stałe, a nie w ostatnim państwie, w którym stracił pracę.

Inaczej mówiąc, pracownicy przygraniczni nie podlegają zasadzie lex loci laboris, która zakłada, że podlegasz ustawodawstwu kraju, w którym pracujesz.

 

U W A G A !

Jeżeli nie jesteś pracownikiem przygranicznym, ale pracujesz w jednym kraju, a mieszkasz w innym – masz prawo do zasiłków na mocy ustawodawstwa kraju pracy, ale pod warunkiem, że jesteś w dyspozycji swojego pracodawcy, bądź urzędu zatrudnienia.

 

P R Z Y K Ł A D :

Pan Kowalski mieszka na stałe w Polsce, ale pracuje w przygranicznym mieście w Czechach. Do domu przyjeżdża tylko dwa razy do roku, bo taką ma umowę ze swoim pracodawcą. Nie ma on więc statusu pracownika przygranicznego. Gdy utraci pracę, świadczenia z tytułu bezrobocia będzie mu wypłacał czeski, a nie polski urząd pracy, ale pod warunkiem, że pan Kowalski będzie do dyspozycji swego pracodawcy albo czeskiego urzędu pracy – będzie się stawiał na każde jego wezwanie, urząd będzie kontrolował, czy pan Kowalski wykazuje „gotowość do zatrudnienia”.

 

P R Z Y K Ł A D :

Pan Nowak mieszka na stałe w Cieszynie, ale pracuje w masarni w Czechach i codziennie dojeżdża do pracy. Ma więc on status pracownika przygranicznego. Gdyby stracił pracę, zasiłek dla bezrobotnych będzie mu wypłacał polski powiatowy urząd pracy.

 

Pracownicy oddelegowani są osobną kategorią pracowników. To ci, których pracodawca wyznacza do pracy np. w filii firmy za granicą. Maksymalny okres oddelegowania wynosi 12 miesięcy. Po upływie tego terminu pracodawca musi go przedłużać. Zgody na przedłużenie oddelegowania udziela urząd pracy państwa, do którego pracownik jest oddelegowany.

Pracownicy delegowani podlegają ustawodawstwu nie kraju, w którym pracują, lecz kraju, gdzie mieści się firma.

 

P R Z Y K Ł A D :

Pan Nowak został zatrudniony w firmie, której siedziba mieści się w Krakowie. Został oddelegowany do pracy w Czechach. Pan Nowak podlega ustawodawstwu polskiemu, choć nie pracuje w Polsce. Wielu Polaków wyjeżdża co roku za granicę do prac sezonowych – głównie zbioru owoców i warzyw. Tacy pracownicy w momencie utraty pracy podlegają ustawodawstwu kraju, gdzie znaleźli zatrudnienie – a więc tak samo jak pracownicy i osoby pracujące na własny rachunek.

 

Maksymalny okres pracy sezonowej nie może przekraczać 8 miesięcy. W Norwegii np. ten okres wynosi maksymalnie 6 miesięcy, a w Niemczech – 4 miesiące. Pracownicy sezonowi, podobnie jak inni zatrudnieni, mają prawo do sumowania okresów zatrudnienia, by uzyskać prawo do zasiłku w razie utraty pracy. Ale po to, by urząd pracy potraktował cię jako pracownika sezonowego, musisz udowodnić, iż pracujesz w takim charakterze, a nie, iż co kilka miesięcy podejmujesz i tracisz (lub rzucasz) kolejną posadę. Inaczej mówiąc: to taki pracownik, który wykonuje pracę związaną z określonym

sezonem – a więc np. zbiera truskawki wiosną i latem, winogrona – jesienią. Nie jest to np. hydraulik, bo ten rodzaj pracy wykonuje się przez cały rok. Możesz udowodnić sezonowy charakter pracy pokazując umowę z pryncypałem, która mówi, że będziesz zbierał brzoskwinie przez trzy tygodnie lipca.

 

U W A G A !

Umowa o pracę sezonową, którą przedkładasz, by sumować staż potrzebny do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, powinna być poświadczona przez urząd zatrudnienia państwa członkowskiego, na terenie którego wykonywałeś swoją pracę.

 

10. Formularze, formularze…

 

Każde państwo członkowskie dysponuje zbiorem formularzy w języku narodowym. We wszystkich państwach formularze są identyczne co do treści i układu graficznego. Każda informacja zawarta w określonym polu formularza musi mieć to samo znaczenie we wszystkich językach. Formularze z serii 300 dotyczą świadczeń z tytułu bezrobocia i są stosowane

przez właściwe instytucje, rozpatrujące uprawnienia do świadczeń z tego tytułu – czyli w przypadku Polski – wojewódzkie urzędy pracy. Każdy z nich zawiera szczegółowe instrukcje, jak go wypełnić i jakie dane powinny się w nim znajdować.

 

Formularz E 301

 

Jeśli chcesz, by wydano ci formularz E 301, musisz złożyć wniosek w wojewódzkim urzędzie pracy. Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające czas zatrudnienia i okresy uznane przez polskie prawo za równorzędne z okresem zatrudnienia, np. urlop wychowawczy i okres pobierania renty inwalidzkiej. Formularz E 301 składa się z kilku bloków, które należy wypełnić. W każdej części jasno i przejrzyście określono, jakie informacje powinna ona zawierać.

• Punkt 1 – informacje o pracowniku: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz twój adres w państwie, do którego wysyłane zostanie zaświadczenie,

• Punkt 2 – informacja, w jakich okresach byłeś zatrudniony i ubezpieczony,

• Punkt 3 – okresy choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy, służby wojskowej, szkolenia zawodowego, zarejestrowanego okresu bezrobocia,

• Punkt 4 – zawód lub zawody, które pełniłeś i – o ile to możliwe, także liczbę przepracowanych godzin,

• Punkt 5 – dane o ostatnim zatrudnieniu, wynagrodzenie miesięczne, stawkę godzinową, czy pracowałeś w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin. Dane o wynagrodzeniu są bardzo istotne, gdyż mogą zostać wykorzystane do ustalenia dniówki. Podajesz także przyczynę rozwiązania stosunku pracy (zwolnienie, rezygnacja, wygaśnięcie umowy, rozwiązanie

umowy za porozumieniem stron),

• Punkt 6 – informacje, czy w momencie zakończenia pracy otrzymałeś jakieś świadczenia poza wynagrodzeniem,

• Punkt 7 – informacje, czy otrzymałeś świadczenie z tytułu bezrobocia po zakończeniu ostatniego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pobierania świadczenia.

 

Wniosek o wystawienie formularza E 301 musisz zgłosić osobiście w wojewódzkim urzędzie pracy najlepiej przed wyjazdem za granicę. Jeśli tego nie zrobisz, urząd kraju, w którym przebywasz, zwróci się o formularz do wojewódzkiego urzędu pracy. Wojewódzki urząd pracy po przeanalizowaniu wniosku i odpowiednich dokumentów zalicza odpowiednie okresy ubezpieczenia, potwierdza okresy zatrudnienia, wypełnia formularz E 301 i przekazuje ci lub przesyła na adres instytucji właściwej kraju, gdzie mieszkasz lub gdzie starasz się o nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Robi to

w imieniu marszałka województwa.

 

U W A G A !

Od tej decyzji wydanej przez marszałka województwa przysługuje odwołanie do ministra pracy.

 

Formularz E 302:

To zaświadczenie, dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, pozostających na jej utrzymaniu, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń. Jest wydawany wyłącznie w przypadku tych państw członkowskich, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczeń z tytułu bezrobocia od liczby członków rodziny, a więc m.in. Belgii.

Jeżeli stanowi tak ustawodawstwo państwa, w którym starasz się o zasiłek, musisz uwzględnić członków rodziny także wtedy, gdy zamieszkują oni na terytorium innego państwa unijnego, a więc np. zostali w Polsce.

 

U W A G A !

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy inna osoba z twojej rodziny ma prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i pozostali członkowie rodziny byli uwzględnieni przy wyliczaniu wysokości tego świadczenia.

 

P R Z Y K Ł A D :

Pan Nowak dostał pracę w Belgii, ale ją stracił. Żona pana Nowaka znalazła pracę w Luksemburgu, lecz także ją zwolniono. Mają dwoje dzieci, które zostały w Polsce. Zgodnie z ustawodawstwem Luksemburga pani Nowak otrzymała zasiłek wyliczony w zależności od liczby członków rodziny. Dlatego Belgia nie zastosuje tej samej zasady wobec pana Nowaka – dostanie on zasiłek wyliczony indywidualnie. Ponieważ polskie ustawodawstwo nie uzależnia wysokości zasiłku od liczby

członków rodziny na utrzymaniu bezrobotnego, wojewódzki urząd pracy będzie zobowiązany do wypełnienia formularza E 302 jedynie w przypadku, gdy zwróci się o to urząd pracy państwa, w którym bezrobotny poszukuje pracy lub pracuje i ustawodawstwo tego państwa uwzględnia w decyzji o przyznaniu świadczenia również członków rodziny nawet wtedy, gdy

zamieszkują na terytorium innego państwa członkowskiego.

 

U W A G A !

Formularz E-302 jest ważny przez 12 miesięcy od dnia wystawienia. Oto jego zawartość w uproszczeniu:

• Punkt 1 – informacje o pracowniku: nazwisko, imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość zgodnie z informacjami w paszporcie, włoski nr identyfikacyjny, szwedzki, duński lub fiński nr identyfikacyjny, nazwa Kasy Ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, do której pracownik należy,

• Punkt 2 – informacja o członkach rodziny. Każda osoba wymieniona w tym punkcie otrzymuje nr kolejny, którego należy używać w dalszej części formularza,

• Punkt 3 – informacje o ewentualnych przychodach członków rodziny,

• Punkt 4 – informacje o osobie lub osobach, które utrzymywał bezrobotny zanim stracił pracę,

• Punkt 6 – informacje istotne jedynie w przypadku, gdy zaświadczenie ma być wykorzystywane w Wielkiej Brytanii.

 

Formularz E303

 

Jest on potrzebny do transferu twojego świadczenia do kraju, w którym szukasz pracy – przez okres – przypomnijmy – nie dłuższy niż 3 miesiące. Potwierdza on twoje prawo do tego świadczenia. Aby dostać ten formularz, musisz:

1. zgłosić zamiar wyjazdu w swoim powiatowym urzędzie pracy oraz pobrać zaświadczenie niezbędne do wystawienia formularza E 303.

2. złożyć wypełniony wniosek o wydanie formularza E 303 wraz z zaświadczeniem z powiatowego urzędu pracy z odpowiednim wyprzedzeniem (najlepiej miesięcznym) w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek ten powinien zawierać: dane osobowe, daty wyjazdu oraz adres zamieszkania w kraju, w którym poszukujesz pracy, wskazanie daty wniosku o transfer zasiłku na czas poszukiwania pracy. Jeżeli zamierzasz poszukiwać pracy w kilku krajach, powinieneś przed wyjazdem z Polski podać możliwie dokładne daty poszczególnych przejazdów do innych krajów.

3. po wydaniu formularza E 303 musisz zgłosić się w urzędzie pracy kraju poszukiwania pracy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od deklarowanej daty wyjazdu.

 

Formularz E 303 jest najbardziej rozbudowanym ze wszystkim omawianych dokumentów. I tak:

• E 303/0 – potwierdza prawo bezrobotnego do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych od chwili zarejestrowania w urzędzie pracy państwa, w którym szuka pracy, a także okoliczności, w których wypłata zasiłku zostanie zawieszona,

• E 303/1 – stanowi podstawę do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w miejscu, w którym osoba bezrobotna poszukuje pracy,

• E 303/2 – stanowi potwierdzenie przez instytucję państwa, w którym osoba bezrobotna szuka pracy, zarejestrowania bezrobotnego oraz rozpoczęcie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych,

• E 303/3 – stanowi potwierdzenie zarejestrowania bezrobotnego oraz rozpoczęcia wypłaty zasiłku przez instytucję państwa, w którym osoba bezrobotna szuka pracy, jednocześnie stanowi on potwierdzenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych,

• E 303/5 – zawiera informacje o sposobie postępowania, gdy uprawniony do transferu zasiłku wyjedzie do innego państwa członkowskiego w poszukiwaniu pracy.

 

Formularz E 303 wydawany jest oddzielnie dla każdego kraju, który osoba poszukująca pracy zamierza odwiedzić.

 

U W A G A !

Jeśli zrezygnujesz z wyjazdu, musisz niezwłocznie zwrócić formularz do wojewódzkiego urzędu pracy.

Jeśli zmienisz podany we wniosku o wydanie formularza E 303 termin wyjazdu:

• jeśli chcesz wyjechać wcześniej lub później, ale przesunięcie terminu nie przekracza 7 dni – wojewódzki urząd pracy zachowuje ważność formularza,

• jeśli opóźnienie przekracza 7 dni – musisz zwrócić formularz i wojewódzki urząd pracy wystawi ci nowy formularz, przekazując informację do powiatowego urzędu pracy.

 

Decyzję w zakresie odmowy wydania formularza E 303 w Polsce wydaje marszałek województwa. Decyzja jest doręczana zainteresowanemu. Odwołanie od tej decyzji rozpatrywane jest przez ministra polityki społecznej. Powiatowy urząd pracy na czas wskazany w decyzji – formularzu 303 jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

i oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od transferowanych zasiłków.

 

11. Wracasz do kraju?

 

Udało ci się znaleźć pracę za granicą, ale po kilku tygodniach zostałeś zwolniony. Musisz się teraz poważnie zastanowić, co robić dalej, przemyśleć, co ci się najbardziej opłaca. Możliwości jest kilka: Możesz wrócić do Polski. Pamiętaj, że jeśli miałeś prawo do zasiłku, to przez 3 miesiące będziesz go otrzymywał, nawet jeżeli wrócisz. Będzie to zasiłek przyznany i wyliczony w Polsce. Możesz zostać w Niemczech i ubiegać się o zasiłek na podstawie okresu, który zdążyłeś wypracować. Masz nadzieję, że znajdziesz inną pracę. Pamiętaj jednak, że jeśli zostaniesz, będziesz podlegał ustawodawstwu tego kraju – i według stosowanych tak kryteriów sprawdzą czy masz prawo do zasiłku, czy nie. Sprawa jest prostsza, gdy w Niemczech nie nabyłeś prawa do zasiłku, bo za krótko pracowałeś. Możesz wrócić do Polski i wypracować sobie taki staż,

który da ci prawo do zasiłku – inaczej mówiąc, dopracować do wymaganego okresu.

 

P R Z Y K Ł A D :

Pan Kowalski nie uzyskał prawa do zasiłku w Niemczech, bo przepracował tam tylko 60 dni. Wrócił do Polski, przepracował 300 dni i uzyskał staż pracy uprawniający go według ustawodawstwa polskiego do zasiłku. Teraz pan Kowalski może znowu wyjechać w poszukiwaniu pracy.

 

CIĄG DALSZY >>> 

 

Źródło: Ministerstwo Polityki Społecznej.2006-09-02

do góry
 
 
design & development by www.exeem.pl  Wyślij CV | Drukuj | Poleć znajomemu | Napisz do nas | Strona główna  | Reklama | Advertisement  
 Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Ochrona prywatności | Privacy Policy  
 Forum - praca za granicą | Oferty pracy | Zasady pracy za granicą | Praca | Polish Workers | Jobs in the UK | Polish Recruitment