jobland.pl
Oferty Jak działa Jobland Zasady pracy Najczęściej zadawane pytania
   
Forum O firmie Partnerzy Media o nas Kontakt
 
 
Portal pracy za granicą Portal pracy za granicą
Portal pracy za granicą
Mapa serwisu
Strona główna
 
 
Jobland    Aktualności
Mapa strony i wyszukiwanie
 
 


 
 

Przepisy BHP w Wielkiej Brytanii

Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ


Twoje zdrowie, bezpieczeństwo i prawa socjalne w pracy są chronione prawem. Twój pracodawca ma obowiązek chronić Ciebie i dostarczać Ci wszystkich informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
W  razie problemów, zgłoś się do swojego pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracy, jeżeli taka jest (safety representative).
To opracowanie jest krótkim przewodnikiem po przepisach BHP. Nie jest to szczegółowy opis prawa, lecz jedynie jego zasadniczych kwestii.

 
Twój pracodawca ma prawny obowiązek zapewnić, w rozsądnym i praktycznie uzasadnionym zakresie, twoje bezpieczeństwo, higienę i zaplecze socjalne w pracy.
Twój pracodawca zobowiązany jest ustalić z tobą lub twoim przedstawicielem ds. BHP kwestie związane z twoim bezpieczeństwem i higieną pracy, włączając w to:
• jakiekolwiek zmiany, które mogą istotnie wpłynąć na twoje bezpieczeństwo i higienę pracy, np. procedury, sprzęt lub metody pracy,
• procedury, jakie pracodawca podejmuje w celu zatrudnienia kompetentnych ludzi dla wypełnienia przepisów prawa BHP,
• informacje, jakie musisz otrzymać na temat możliwych zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z Twojej pracy, sposobami zmniejszenia lub zlikwidowania tych zagrożeń oraz co powinieneś zrobić, jeżeli będziesz miał do czynienia z tymi zagrożeniami lub niebezpieczeństwami,
• planowanie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• konsekwencje dla bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z wprowadzenia nowych technologii.
Najogólniej, obowiązki pracodawcy obejmują:
• stworzenie bezpiecznego miejsca pracy, wolnego od niebezpieczeństw i zagrożeń dla zdrowia,
• zapewnienie, że maszyny i urządzenia są bezpieczne, a systemy zabezpieczeń są wprowadzane w życie i egzekwowane,
• zapewnienie, że wszystkie materiały i substancje są bezpiecznie przemieszczane, przechowywane i wykorzystywane,
• zapewnienie stosownego zaplecza socjalnego,
• zapewnienie Ci informacji, wskazówek, szkoleń i nadzoru niezbędnego dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa.
W szczególności, Twój pracodawca musi:
• dokonać oceny zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa,
• podjąć kroki w celu wdrożenia stosownych procedur BHP, które okażą się niezbędne w wyniku dokonanej oceny zagrożeń,
• przy więcej niż pięciu pracownikach, prowadzić ewidencję istotnych wyników z oceny zagrożeń,
• przy więcej niż pięciu pracownikach, stworzyć na piśmie regulamin  BHP, zawierający niezbędne i obowiązujące procedury BHP i podać Ci go do wiadomości.
• wyznaczyć kompetentną osobę, odpowiedzialną za obowiązki BHP i skonsultować to z Tobą lub Twoim przedstawicielem ds. BHP.
• współpracować w zakresie BHP z innymi pracodawcami, z którymi dzieli to samo miejsce pracy,
• wprowadzić procedury alarmowe na okoliczność wystąpienia niebezpieczeństwa lub wypadku,
• zapewnić stosowne środki pierwszej pomocy;
• zapewnić, że miejsce pracy spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zaplecza socjalnego w pracy, np. w zakresie przewietrzania, temperatury, oświetlenia oraz zaplecza sanitarnego, miejsca do mycia i odpoczynku,
• w zakresie, w jakim wpływa to na bezpieczeństwo i higienę pracy, zapewnić że narzędzia pracy są odpowiednie do ich przeznaczenia, oraz że są one właściwie wykorzystywane i utrzymywane,
• zabezpieczyć i odpowiednio kontrolować możliwość styczności z substancjami, które mogą zagrozić zdrowiu,
• zastosować środki ostrożności wobec niebezpieczeństw zapalenia, pożaru lub wybuchu, urządzeń elektrycznych, hałasu i promieniowania,
• unikać prac niebezpiecznych i wykonywanych ręcznie, a gdzie jest to nieuniknione, ograniczyć ryzyko obrażeń,
• wprowadzić właściwy nadzór BHP,
• zapewnić bezpłatnie wszelką odzież ochronną i środki ochrony osobistej, jeśli zagrożenia nie są odpowiednio zabezpieczane inaczej,
• zapewnić wprowadzenie i utrzymanie właściwych oznaczeń,
• zgłaszać wszelkie wypadki, choroby i obrażenia do właściwych władz nadzorujących BHP.
Jako pracownik masz również obowiązki prawne, m. in. musisz:
• dbać o własne bezpieczeństwo i higienę pracy oraz innych osób, na które może wpłynąć to, co robisz lub czego nie zrobisz,
• współpracować z twoim pracodawcą w zakresie BHP,
• prawidłowo używać przedmiotów zapewnionych przez pracodawcę, włączając w to środki ochrony osobistej, zgodnie ze wskazówkami i szkoleniem oraz
• nie zakłócać lub niewłaściwie wykorzystywać czegokolwiek, co zostało Ci dostarczone dla zapewnienia Twojego bezpieczeństwa, higieny i praw socjalnych w pracy.
 

Jeżeli myślisz, że w Twoim miejscu pracy występują problemy w zakresie BHP, w pierwszej kolejności powinieneś to przedyskutować z Twoim pracodawcą, kierownikiem lub nadzorcą. Możesz to również przedyskutować z Twoim przedstawicielem ds. BHP, jeśli taki jest. Ty, Twój pracodawca lub Twój przedstawiciel ds. BHP możecie zasięgnąć informacji w zakresie BHP, dzwoniąc pod numer infolinii HSE 0541 545500 (zapewniona dyskrecja).
Jeżeli myślisz, że Twój pracodawca wystawia Cię na zagrożenia lub nie spełnia swoich prawnych obowiązków, a wskazałeś mu wcześniej na to i nie otrzymałeś satysfakcjonującej odpowiedzi, możesz skontaktować się z odpowiednią jednostką odpowiedzialną za BHP w Twoim miejscu pracy. Inspektorzy BHP dadzą Ci stosowne wskazówki, jak wypełnić wymogi prawa. Mają również prawo wymusić ich przestrzeganie. Służba Doradztwa Medycyny Pracy HSE (HSE’s Employment Medical Advisory Service) doradzi w kwestiach zdrowia w pracy. Twój pracodawca może udostępnić Ci ich nazwy i adresy.

W kwestiach przeciwpożarowych możesz zasięgnąć porady w straży pożarnej lub przedstawiciela ochrony przeciwpożarowej.


Więcej informacji na temat przepisów BHP znajdziesz w publikacjach HSE, takich jak Zasady BHP (Essentials of health and safety at work) HSE Books ISBN 0 7176 0716 oraz w bezpłatnych broszurach: BHP - Wprowadzenie (An introduction to health and safety) INDG259 HSE Books.
Pełną informację na temat publikacji HSE znajdziesz na stronie internetowej HSE: http://www.open.gov.uk/hse/hsehome.htm
Wszystkie publikacje  HSE są dostępne w HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA, Tel: 01787 881165 Fax: 01787 313995.
Odpłatne publikacje HSE dostępne są również w dobrych księgarniach.
Objaśnienia skrótów:
BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
HSE (Heath and Safety Executive) – Komitet Wykonawczy do spraw BHP, brytyjski urząd państwowy odpowiedzialny za kwestie BHP.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem dokumentu HSE „Heath and Safety Law – What you should know”. To nie jest oficjalne tłumaczenie. Nie ponosimy odpowiedzialności pomyłki i nie gwarantujemy jakości i wierności tłumaczenia.  Dokument ten nie zastępuje wymaganych prawem dokumentów i ma znaczenie wyłącznie informacyjne. Jego kopiowanie poza użytkiem prywatnym i dystrybucja bez zgody Jobland.pl są zabronione.2005-06-21

do góry
 
 
design & development by www.exeem.pl  Wyślij CV | Drukuj | Poleć znajomemu | Napisz do nas | Strona główna  | Reklama | Advertisement  
 Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Ochrona prywatności | Privacy Policy  
 Forum - praca za granicą | Oferty pracy | Zasady pracy za granicą | Praca | Polish Workers | Jobs in the UK | Polish Recruitment